Pouvoir Citoyen - Serment de Paris COP21 - en catalan: Jurament de París - Català

Nosaltres, les ciutadanes i ciutadans del Poble de la Terra, de tots els països, cultures i tradicions del món, reunits a París i al voltant del planeta en aquest moment històric, testimonis del canvi climàtic i de la degradació dels recursos naturals essencials per a la vida a la Terra, i de la creixent desigualtat entre els éssers humans, estam decidits a preservar la capacitat de viure bé de les generacions presents i futures.
Enfortits pels nostres coneixements i cultures i d'havent mobilitzat la nostra capacitat d'engegar múltiples iniciatives a tot el món per començar la ruta de la Gran Transició, notam amb preocupació la insuficiència i la incapacitat del procés de negociació de les Nacions Unides, des de 1992 fins a l'any 2015, per produir un acord ambiciós, valent i convincent, que evitaria les conseqüències més destructives per a la humanitat i per al nostre planeta, del canvi climàtic anunciat des de fa molt pels científics, i els efectes destructius, els quals són ara evidents.

És hora de reconèixer que el sistema de representació de la ciutadania només a través dels Estats, a través d'organitzacions multilaterals constituïdes únicament per Estats, i del poder mundial d'una oligarquia financera sense cap legitimitat, és incapaç de preservar i gestionar els béns comuns sense fronteres de la Terra, com l'aire, l'aigua, el sòl, els boscos, dels quals  depèn en gran manera el bon viure dels pobles i de totes les altres formes de vida. Hem d'inventar una nova esfera d'acció política que reconegui les gents en la seva diversitat, com també el Poble de la Terra en la seva unitat.
Tenim una necessitat urgent de construir una acció política global a mitjà i llarg terminis, capaç de tenir en compte els interessos de les generacions futures. Pensam que, per a l'escala global el temps d'un mínim de dues generacions, i fins i tot de set, com sàviament ho fan els pobles autòctons d'Amèrica del Nord, han de ser tinguts en compte en totes les decisions.
És el moment de fer un pas més en la capacitat de la nostra família humana d'assegurar la seva destinació compartida per evitar amenaçar-se a si mateixa mitjançant la destrucció de la seva Mare Naturalesa. Aquest pas és el d'un procés constituent, tenint per base la Declaració Universal dels Drets Humans, el reconeixement ple dels drets i les responsabilitats de cada ésser humà cap als altres i a la Naturalesa, no només com a ciutadanes i ciutadans de les nacions i pobles diferents, sinó també com a ciutadanes i ciutadans dels pobles de la Terra, la destinació de la qual està estretament relacionat amb el del nostre planeta bell i fràgil.
Aquests drets ciutadans planetaris no poden seguir esssent presos com a ostatges de les formes d'organització econòmica i política actuals, que no aconsegueixen resistir el poder del sistema oligàrquic dominant, i retarden les mesures que s'han de prendre amb urgència per evitar desastres socials i ecològics.
Ens comprometem, a més, en la construcció d'un poder ciutadà que s'assumeixi, en forma complementària als Estats, la responsabilitat pel futur de la humanitat al planeta.
Ens comprometem a construir junts aquest poder amb aquelles i aquells que, lliures de les pressions de l'oligarquia mundial, tenen en compte la urgència de l'acció i de la construcció de la seva sostenibilitat en el mitjà i llarg terminis.
Ens comprometem a cercar totes les formes d'organització i expressió del poder ciutadà, recolzant totes les properes reunions internacionals.

Ens comprometem a trobar-nos en el Fòrum Social Mundial temàtic de Porto Alegre, el gener de 2016, en la Trobada Internacional de la Xarxa Diàlegs en Humanitat, a Lió, el juliol de 2016, i en el Fòrum Social Mundial, a Montreal, l'agost de 2016, per centrar-nos en el que uneix els pobles en defensa de la Vida i de la nostra humanitat comuna, i, al mateix temps, de construir ponts per a un reconeixement oficial del Poder Ciutadà per les nacions, les Nacions Unides i els seus organismes per evitar la influència de grups de pressió que estan en contra de la continuïtat de l'aventura humana a la Terra.
Per tant, ens comprometem junts a posar en pràctica aquest jurament solemne: de dedicar totes les nostres habilitats, tota la nostra creativitat, la nostra experiència i els nostres recursos intel·lectuals, emocionals, artístics, materials i immaterials, a l'acceleració immediata i sense demora de la Gran Transició cap a les energies netes i renovables, a l'abandó dels combustibles fòssils i dels patrons destructius de producció i consum per als éssers humans i el nostre planeta, a la posada en pràctica a tot arreu i en totes les escales, de les nostres famílies, els nostres pobles i les nostres ciutats, les nostres regions i nacions, d'una nova economia basada en la igualtat social i la solidaritat, respectuosa de la vida, de la salut, del benestar humà, així com de la biodiversitat i dels principals equilibris dels ecosistemes terrestres i submarins dels quals depèn la supervivència de la humanitat.
Fem aquest jurament a París, de no separar-nos, ni en el cor ni en l'esperit; de mantenir les nostres connexions a través de tots els mitjans de comunicació ciutadana; de reunir-nos on les circumstàncies ho requereixin; per pressionar totes les instàncies de poder, ja siguin governs o empreses, corporacions i ens financers, siguin locals, nacionals i multilaterals, perquè assumeixin les seves responsabilitats; de cooperar constantment entre xarxes ciutadanes en l'aplicació dels objectius vitals i urgents esmentats anteriorment; i així enfortir els nostres llaços d'amistat, germanor, solidaritat i ajuda mútua amb la finalitat d'ampliar la xarxa mundial de ciutadanes i ciutadans de la Terra, compromesos de cos i ànima amb aquesta missió, actors del sorgiment d'una societat cívica mundial, portadora d'un Nou Contracte Social i Ecològic Planetari, garant d'aquest jurament i d'aquest compromís en nom nostre i per a la protecció de les generacions futures.
Cadascuna i cadascun dels ciutadans i ciutadanes del Poble de la Terra, a París i a tot el món, confirmen amb la seva signatura aquesta resolució infrangible.

                                                                 París, dia 10 de desembre de  2015.